pomoc drugacicima iz PBGS

Dobrodošli na moj blog

10.11.2008.

zavrsni iz biologije - dio II

Ekologija

Šta je ekologija i šta proučava

Ekologija je nauka koja proučava odnose u prirodnim kompleksima živih bića i životne sredine, tj. nauka o uzajamnim odnosima organizama i njihove žive(biotičke) i nežive(abiotičke) prirode.

Ko je prvi uveo pojam ekologije i koje je etimološko značenje ovog pojma

Riječ ekologija prvi put je spomenuo Hekel prije 130 godina, a potiče od grčke riječi oikos – kuća i logos – nauka.

Kako se ekologija dijeli i šta proučavaju određene grupe

a)Prema predmetu proučavanja dijeli se na:

Autoekologiju koja proučava jedinke, njihov međusobni odnos i odnos prema okolini, te utjecaj sredine na jedinke

Sinekologiju – bavi se međusobnim odnosima unutar grupa organizama i međuodnosima cjelokupnih grupa i njihove sredine.

b)Prema biosistematskim kategorijama dijeli se na: ekologiju biljaka, ekologiju životinja, ekologiju čovjeka.

Prema životnim prostorima dijeli se na: ekologija mora, limnološka ekologija, terestrijalna ekologija...

Šta je geosfera i kako se dijeli?

Geosfera(biogesfera, biosfera) je složen sistem životnih zajednica i spoljašnjih uvjeta koje pružaju ostale zemljine sfere, to je jedan veliki složeni ekosistem. Dijeli se na životne sredine i životne oblasti.

Šta je životna sredina?

Životna sredina je megaekosistem sačinjen od svih životnih staništa ne zemlji(biotopa). Postoje dva tipa životne sredine: vodena i zračna.

Šta su ekološki faktori?

Svi uticaji na živa bića koji dolaze iz njihove okoline i od drugih organizama i njihovih zajednica označeni su kao ekološki faktori.

Podjela ekoloških faktora i karakteristike svakog posebno!

Ekološki faktori se dijele na:

abiotički – dejstva iz nežive okoline. Obuhvataju klimatske (temperatura, vlažnost, svjetlost, vjetar,), edafske (hemijski sastav tla, fizička struktura tla, vodni režim tla, druge osobine tla), orografske (nadmorska visina, nagib terena, izloženost tla, druge osobine reljefa) i hemijsko fizičke faktore sredine (hemijsko – fizički procesi koji se dešavaju u neživoj prirodi).

Biotički – dejstva organizama i njihovih zajednica. Dijele se na virogene (potiču od virusa), fitogene (potiču od biljaka), zoogene (potiču od životinja), antropogene (potiču od dejstva čovjeka)

Koje su osnovne dvije karakteristike ekoloških faktora?

Ekološka valenca i ograničavajući faktor

Šta je ekološka valenca?

Ekološka valenca je variranje djelovanja ekološkog faktora unutar kojeg je moguć život neke vrste.

Šta je ograničavajući faktor?

Ograničavajući faktor je utjecaj koji onemogućava širenje neke vrste zbog variranja djelovanja izvan granica ekološke valence i njegovog približavanja pesimalnim granicama.

Populacija i sve o populaciji!

Grupa jedinki iste vrste koje naseljavaju određeni prostor u određeno vrijeme, razmnožavaju se i daju plodno potomstvo, naziva se populacija

Populacija ima biološke osobine i osobine grupe. Biološke se poklapaju s osobinama organizama koji čine populaciju(životni ciklus – stari, umire, mijenja se, adaptira...)  Osobine populacije kao grupe su natalitet, mortalitet, starosni sastav, distribucija jedinki u prostoru i vremenska distribucija, gustina populacije...

Šta je natalitet (fiziološki i ekološki)?

Natalitet je broj rođenih u jedinici vremena. Fiziološki natalitet je maximalna produkcija jedinki pod opitmalnim uslovima, poklapa se s biološkim kapacitetom. Ekološki natalitet je stvarna produkcija novih jedinki u konkretnim životnim uslovima i zavisi od ekoloških faktora.

Šta je mortalitet (fiziološki i ekološki)?

Mortalitet je smrtnost jedinki u populaciji, a izražava se brojem uginulih jedinki u određeno vrijeme, to je negativni faktor rasta populacije.

Ekološki mortalitet je stvarna smrtnost jedinki u populaciji, koja se ostvaruje pod datim ekološkim uvjetima i varira s njihovim promjenama.

Fiziološki mortalitet je predstavlja smrtnost usljed fiziološke starosti, a ostvaruje se samo u optimalnim uvjetima života.

Biocenoza i osnovne karakteristike biocenoze

Biocenoza (životna zajednica) skup populacija raznih vrsta na određenom prostoru i u određeno vrijeme.

Osnovne karakteristike biocenoze su strukturna i funkcionalna organizacija.

Strukturna organizacija je:

o       kvalitativni sastav( broj vrsta populacija koje ulaze u sastav biocenoze)

o       kvantitativni sastav (broj jedinki u okviru populacije koje čine biocenozu),

o       prostorna struktura prostorni raspored populacija, koji može biti horizontalni (u vodenim sistemima) i vertikalni (ispoljava se kao spratovnost ili stratifikacija, koja je uslovljena vertikalnom razlikom u intenzitetu ekoloških faktora.)

o       vremenska struktura – prati se kroz periodične promjene (vezane za ritam dana i noći i smjenu godišnjih doba) i sukcesivne promjene (smjenjivanje jedne biocenoze drugom)

Funkcionalna organizacija biocenoze se najbolje ogleda u povezanosti populacije ishranom, tj. odnosima ishrane. U vezi s načinom ishrane razlikuju se tri osnovne ekološke kategorije:

a)producenti – zelene biljke

b)konzumenti – žive na račun producenata – biljojedi, mesojedi

reducenti – saprofitski organizmi

Čime je uslovljena spratovitost biocenoze?

Spratovitost biocenoze je uslovljena vertikalnom razlikom u intenzitetu ekoloških faktora.

Koje kategorije organizama izdvajamo u biocenozi prema njihovoj funkciji?

Proizvođači ili producenti hrane, potrošači ili konzumenti hrane, reducenti (organizmi koji razlažu organsku materiju do neorganskih jedinjenja)

Šta je ekosistem?

Ekosistem je sistem u kojem su zastupljeni odnosi između žive i nežive prirode. Obuhvata prostor koji naseljavaju biocenoze. Odnosi se ogledaju kroz promet materije i energije.

U čemu se ogleda interakcija između žive i nežive komponente ekosistema?

Interakcija žive i nežive komponente se ogleda u stalnoj razmjeni materije i energije.

U čemu se ogleda dinamika ekosistema i odnosi između organizama?

Dinamika se ogleda u stalnoj interakciji koja se odvija u vidu akcije(djelovanje abiotičkih faktora na žive organizme), reakcije(djelovanje živih organizama na neživu prirodu) i koakcije(međusobnog djelovanja samih organizama).

Zašto kažemo da materija kruži, a energija protiče kroz ekosistem?

Energija protiče kroz ekosistem jer oslobođena prilikom disanja odlazi u svemir i živi organizmi je ne mogu dalje koristiti, a materija kruži kroz ekosistem jer materija neprekidno kruži kroz ekosistem, organizmi poslije smrti podliježu raspadanju i mineralizaciji i tako nastaju nove tvari koje se mogu ponovo koristiti.

Od kojih faktora zavisi zakonitost distribucije ekosistema u geobiosferi?

Distribucija ekosistema zavisi od ekoklime, matičnog supstrata, biocenoze i zemljišta.

Šta su biomi?

Biomi su naseljene oblasti na zemlji.

Koji zonalni ekosistemi se izdvajaju na horizontalnom profilu zemlje?

Javljaju se u tropskoj zoni, vantropskoj zoni sjeverne hemisfere i u ekstratropskoj zoni južne hemisfere.

Šta su primarni klimatogeni ekosistemi, šta antropogeni, sekundarni i tercijarni ekosistemi?

Primarni klimatogeni ekosistemi su oni koji su prvi nastali, to su veliki osnovni ekosistemi čije se rasprostranjenje poklapa sa prostorom osnovnih klimatskih oblasti na Zemlji.(polarne pustinje, tundre, šume, savane, stepe, polupusteinje i pustinje)

Antropogeni sekundarni ekosistemi su sistemi koji su nastali djelovanjem čovjeka na ekosistem primarnog klimatogenog sistema, koji biva zamijenjen ekosistemom livade (livade i pašnjaci). Oni su rezultat međudjelovanja ekoloških prilika prije dolaska ljudske populacije i onih koji su se odvijali tokom ljudske historije.

Antropogeni tercijarni ekosistemi nastaju uništavanjem originalnog biljnog pokrova i njegovo zamjenjivanje kulturnom vegetacijom (ruralno i urbano područje), nastaju daljom degradacijom sekundarnih a rjeđe degradacijom primarnih.

Šta je adaptacija?

Adaptacija(prilagođavanje) je sposobnost organizma da odgovori na promjene uslova životne sredine.

 Evo ovo su odgovori na pitanja koja ce vam dati profesorica...samo ovo nisu oni standardni odgovori....ovo smo miprosle godine radili i sve ispravili i odgovorili!!!

Sretno!!!

<< 11/2008 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
129100

Powered by Blogger.ba